emléklapok

É b resztő 11 p á ly a d íjn y ertes m ű n ég yesével. H a r m a d i k ... k ö z g y ű l é s a v á ro sh á z term éb en , az eln ö k i je le n té s.